සුජාතා විද්‍යාලයීය නිල වෙබ් අඩවිය යාවත්කාලීන කිරීම මෙම දිනයන්හි සිදුකරන බැවින් නැවත දැනුම් දෙන තෙක් ගුරුවරුන් විසින් ශිෂ්‍යාවෝ වෙත සිදුකරනු ලබන අධ්‍යාපනික වැඩසටහන් Sujatha Education නමැති විද්‍යාලයීය නිල අධ්‍යාපනික Facebook පිටුවෙන් ලබා ගන්නා මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු.

Facebook Link - Sujath Education